Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Onze visie en opdracht

Onze visie en opdracht
 

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie Noordhoek staat in voor de multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie van kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen, (complexe) ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische-, neuropsychologische- en zintuiglijke stoornissen.

De multidisciplinaire ambulante revalidatie heeft enerzijds als doel de intrinsieke mogelijkheden van het kind, jongere, volwassene maximaal tot ontplooiing te brengen en anderzijds het minimaliseren van de aanwezige beperkingen, stoornissen of handicaps, alsook de impact op hun algemeen functioneren. Deze doelstelling staat vooral in functie van het optimaliseren van de maatschappelijke integratie van het kind, jongere, volwassene op korte en lange termijn.

De concrete activiteiten van het Centrum voor Ambulante Revalidatie Noordhoek zijn:

- het in kaart brengen van het functioneren van het kind binnen een multidisciplinaire visie (logopedisch op vlak van taal, spraak en auditieve functies, motorisch en psychomotorisch, medisch, psychologisch en psychosociaal).

- het opstellen van een multidisciplinair revalidatieprogramma op maat van het individuele kind /jongere, dewelke beantwoordt aan de doelgroepen en criteria conform onze overeenkomst met de Vlaamse Overheid.

- het ondersteunen van het gezin met informatie, begeleiding en praktische aspecten (o.a. vervoer) om de realisatie van de revalidatiedoelstellingen te maximaliseren.

- het in overleg gaan met personen en diensten die deel uitmaken van het netwerk van het kind/ jongere zoals gezin, familie, school, CLB, bijzondere jeugdzorg, jeugdrechtbank, thuisbegeleiding, tewerkstelling etc.

- het gericht oriënteren naar andere hulpvormen indien ambulante multidisciplinaire revalidatie niet (langer meer) aangewezen is.

Het revalidatiecentrum wenst kwaliteitsvolle en wetenschappelijk gefundeerde multidisciplinaire revalidatieprogramma’s aan te bieden om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Het realiseren van deze doelen gebeurt vanuit een ambulante setting waarbij de betrokkenheid, medewerking en motivatie van de hulpvrager en zijn/ haar omgeving belangrijke voorwaarden vormen.

Belangrijke waarden voor de werking van het Centrum voor Ambulante Revalidatie Noordhoek:

Zorgzaam

We plaatsen steeds de zorggebruiker en zijn ouders of context centraal bij het brengen van een warm, begripsvol kader en een hoopvol perspectief. Er is aandacht voor de zwakke én voor de sterke kanten van de (ontwikkeling) van de zorggebruiker die beiden zorgvuldig in kaart worden gebracht.

We geloven in de steunende en beschermende invloed van zijn of haar omgeving, waarbij de ouders of de context actief participeren in het revalidatieproces.

Zorgvuldig

We trachten ons nauw af te stemmen op de zorggebruiker en zijn of haar omgeving.

We geloven in de krach van een eigen, specifiek revalidatieprogramma op maat van elke zorggebruiker.

Binnen de teamwerking wordt er voortdurend teruggekoppeld en bijgestuurd in dit complexe proces.

Ook de school, het CLB en andere betrokken diensten zijn hierin belangrijke partners.

Wij gaan ook zorgvuldig om met de bestaande regelgeving van het Vlaams Agentschap en de financiering waarbinnen wij onze maatschappelijke opdracht vervullen.

Wetenschappelijk

Wij investeren in een hoogopgeleid e sterk professioneel team, dat voortdurend op de hoogte blijft van de wetenschappelijke ontwikkelingen in het werkveld en dat veel klinische ervaring heeft opgebouwd.

Onderzoek en behandeling zijn gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid (evidence based practice).

Wij hechten veel belang aan ‘interdisciplinariteit’ waarbij vanuit verschillende denkkaders en disciplines nagedacht wordt over de beste en meest efficiënte manier om de specifieke zorggebruiker en zijn of haar omgeving te helpen.